Kurumsal Amaç Ve Hedeflerimiz

Denizli Diyaliz Merkezi

Ürün Kategorileri

Kurumsal Amaç Ve Hedeflerimiz

 AMAÇ: Sağlıkta kalite standartları-diyaliz setine uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması aynı zamanda etkin hizmet sunulmasıdır.
 
HEDEFLER:
 
Kuruluş içi hedefler:
-Sağlıkta kalite standartlarına uyarak diyaliz hizmetinin etkinliğini artırmak.
-Etkili sonuçlara ulaşmak.
-Bu işleyiş sürecinde en uygun kaynakları kullanarak verimliliği artırmak.
-Çalışanlarımızın sağlıklı çalışma yaşamı sürdürebilmesi için ideal güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısı oluşturmaktır.
 
Kuruluş dışı hedefler:
-Tedavi bakım hizmetleri hastanın ihtiyacına göre uygun ve kabul edilebilir zaman aralığında sunulması
-Hasta tedavisinin tamamlanması sonrasında sürekliliğin sağlanması
-Hastalarımızın ihtiyaç ve beklentileri göz önüne alınarak bakım hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşmak ve hasta güvenliğini sağlamaktır.                       
 
KALİTE YÖNETİMİNİN GÖREV VE ÇALIŞMALARI
Görev Amacı:

Diyaliz Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunun sağlanması için kurulan Kalite Yönetim Biriminin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi için bu görev tanımı hazırlanmıştır
 
Kalite Yönetim Birimi Üyeleri : 
Nurçin Özdemir     - Kalite Yönetim Direktörü
Halise Al
Evrim Can
Adnan Uğur Akmanlı
 
 Görev Yetki ve Sorumluluklar:
1-SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
 2-Bölüm hedeflerine yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirir.
 3- Öz değerlendirmeleri yönetmek, tespit edilen uygunsuzlukları üst yönetime rapor eder.
 4-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmelidir.
 5-Hasta ve çalışan anketlerinin yapılmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir, anketlerin gizliliğini sağlar ve anket raporunu düzenler.
 6-SKS çerçevesinde hazırlanan;
    *Yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip eder.   
    *Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyet başlatır, takibini yapar ve sonuçlandırır.
  7-Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
  8-Özdeğerlendirmeleri yönetir.
  9-Kalite göstergelerine yönelik süreçleri takip eder.
 10-Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.